Jak napisać pozew rozwodowy?

Małżeństwo to nie tylko związek dwojga serc i przysięga przed Bogiem (czasem nawet małżeństwo zachodzi i bez tego), ale przede wszystkim instytucja prawa cywilnego, uregulowana ustawowo. Oznacza to, że kiedy chcemy je zakończyć, o czym może jedynie zadecydować sąd, musimy również uregulować wszystkie kwestie formalne. Pierwszym krokiem, który musimy podjąć, jeśli chcemy formalnie zakończyć małżeństwo, jest wniesienie pozwu o rozwód.

Napisania pozwu możemy spróbować sami, lub, jeżeli nie czujemy się zbyt pewnie, zlecić kancelarii prawnej.  Jeżeli mamy ograniczone środki finansowe, lub trudną sytuację materialną, a mamy trudności z tego typu działaniami, możemy poprosić o pomoc prawnika, działającego w ramach nieodpłatnej pomocy publicznej, przy urzędzie miasta lub w ośrodku pomocy społecznej.

Do jakiego sądu wysyłamy pozew?

Zasady udzielania rozwodów reguluje kodeks postępowania cywilnego. Pozew to pismo procesowe, rozpoczynające postępowanie cywilne. Wnosi się je do właściwego miejscowo sądu. W przypadku pozwu o rozwód właściwym sądem będzie sąd okręgowy, ze względu na ostatnie miejsce wspólnego zamieszkania małżonków – pod warunkiem, że w jego obrębie nadal mieszka jedno z nich. Jeżeli oboje mieszkają już w innych miejscach, właściwym sądem będzie ten, ze względu na miejsce zamieszkania pozwanego. Pozew składamy w wydziale cywilnym.

Co zawiera pozew rozwodowy

Sporządzając samodzielnie pozew o rozwód, należy pamiętać, że to jest pismo urzędowe i poza właściwą treścią, jego konstrukcję obowiązują określone zasady. Przede wszystkim zamieszczamy informacje takie jak:

  • adresat pisma (czyli sąd i wydział do którego kierujemy naszą sprawę),
  • miejscowość i datę sporządzenia pozwu,
  • rodzaj pisma (pozew o rozwód),
  • ewentualne dane naszego pełnomocnika, o ile taki występuje,
  • oznaczenie stron, czyli powoda – osoba, która występuje z pozwem o rozwód, oraz pozwanego – drugiego małżonka, z którym chcemy się rozwieść,
  • żądanie pozwu – czyli to czego oczekujemy: żądanie orzeczenia rozwodu, oraz ewentualne określenie z czyjej winy nastąpił rozwód (możemy wybrać rozwiązanie bez orzekania o winie, które jest zdecydowanie najszybsze),
  • uzasadnienie – w nim opisujemy okoliczności, które świadczą o fakcie ustalania małżeństwa. Jeżeli posiadamy dowody (np. na zdradę małżonka), lub zeznania świadków, również możemy je podać.
  • Dane świadków (imię, nazwisko, adres).
  • Na koniec zawnioskować możemy również o zasądzenie kosztów postępowania od drugiej ze stron.

Pozew sporządzamy w dwóch egzemplarzach (lub trzech, jeżeli jeden chcemy zachować dla siebie) i podpisujemy.

Wnosząc pozew zobowiązani jesteśmy również do dokonania wpisu sądowego, czyli opłacania określonej kwoty tytułem wniesienia pozwu. W przypadku sprawy rozwodowej będzie nas to kosztowało 600 zł.

Co załączamy wraz z pozwem?

Do pozwu o rozwód jesteśmy zobowiązani dołączyć odpis aktu małżeństwa, oraz odpisy aktu urodzenia wspólnych, małoletnich dzieci, a także dowód uiszczenia opłaty za pozew. Jeżeli w treści pozwu wspomnieliśmy o posiadanym materiale dowodowym, również należy go dołączyć, np. w formie zdjęć, nagrań i innych.